INTEGRITETSPOLICY

DEL 1

INFORMATION OM DATASKYDD FÖR VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL (ART.) 13, 14 OCH 21 I DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Vi tar dataskydd på allvar och informerar dig här om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt vilka krav och rättigheter du har rätt till enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

1. ENHET SOM ANSVARAR FÖR DATABEHANDLINGEN SAMT ENHETENS KONTAKTUPPGIFTER

Ansvarigt organ i den mening som dataskyddslagstiftningen avser:

Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein
63654 Büdingen, Tyskland

Vår Dataskyddsansvariges kontaktuppgifter:

Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Datenschutzbeauftragter Herr Andreas Haggenmüller
Am Lautenstein
D-63654 Büdingen
E-post: datenschutz@roder.com

2. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND ENLIGT VILKEN VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR), den tyska lagen om skydd av personuppgifter (BDSG) och andra tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter (se detaljerad information nedan). Vilka uppgifter som behandlas i detalj och hur dessa används beror till stor del på de avtalade tjänsterna resp. avtalade servicen. Om du anlitar våra tjänster insamlar vi särskilt följande information:

 • kontaktperson (titel, förnamn, efternamn),
 • e-postadress(er),
 • adress,
 • telefonnummer (fasttelefon och/eller mobil),
 • användardata (besökta webbplatser, intresse av innehållet, åtkomstwebbplatser)
 • meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)
 • information som krävs för genomförandet av de önskade tjänsterna resp. den önskade servicen

Ytterligare detaljer eller tillägg avseende databehandlingens ändamål finns i de respektive avtalsdokumenten, formulären, samtyckesförklaringen och/eller annan information som du har mottagit (till exempel i samband med användningen av vår webbplats, eller våra Allmänna Villkor).
Denna Integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Den aktuella versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats www.equitent.se/integritetspolicy/.

2.1 SYFTE FÖR UPPFYLLANDET AV ETT AVTAL ELLER FÖRAVTALSLIGA ÅTGÄRDAR (ART. 6 PUNKT 1 S. 1 LIT. B GDPR)

Behandlingen av personuppgifter sker efter din förfrågan att ingå avtal med dig och utförandet av dina beställningar, samt att utföra förberedande åtgärder och aktiviteter i samband med undertecknandet av avtalet, t.ex. med berörda parter. I synnerhet avser behandlingen utförandet av tjänster i samband med leverans, montering, demontering av tält, mobila byggnader, lager- och ridhallar samt tillbehör, enligt dina beställningar och önskemål. Detta innefattar i huvudsak avtalsrelaterad kommunikation med dig, den respektive faktureringen och relaterade betalningstransaktioner, verifierbarhet av transaktioner, beställningar och andra avtal samt kvalitetskontroll genom lämplig dokumentation, goodwillprocedurer, åtgärder för att styra och optimera affärsprocesser såväl som för genomförandet av allmän omsorgsplikt, statistiska utvärderingar för företagsledning, kostnadsredovisning och -styrning, rapportering, intern och extern kommunikation, nödfallshantering, fakturering och skattebedömning av operativa tjänster, riskhantering, hävdande av rättsliga anspråk och försvar vid rättsliga tvister; säkerställande av IT-säkerheten (inklusive system- och plausibilitetstester) och allmän säkerhet, bland annat byggnads- och anläggningssäkerhet, säkerställande och utövande av husrätten (t.ex. genom åtkomstkontroll); säkerställande av integritet, äkthet och tillgänglighet av data, förebyggande och utredande av brott, kontroll genom tillsyns- eller kontrollorgan (t.ex. revision).

2.2 SYFTE INOM RAMEN FÖR DITT SAMTYCKE (ART. 6 PUNKT 1 LIT. A GDPR)

Behandlingen av dina personuppgifter för specifika ändamål (t.ex. användning av din e-postadress för marknadsföring) kan också baseras på ditt samtycke. Som regel kan du återkalla detta när som helst. Detta gäller även återkallande av samtyckesförklaringar som utfärdats till oss före GDPR:s giltighetstid, dvs före den 25 maj 2018. Du kommer att informeras separat om syftena och följderna av ett återkallande eller icke-beviljande av samtycke i den relevanta texten i samtyckesförklaringen.

I princip fungerar återkallelsen av samtycke endast för framtiden. Behandling som har inträffat före återkallelsen är opåverkad och förblir laglig.

2.3 SYFTEN INOM RAMEN FÖR ETT LEGITIMT INTERESSE HOS ELLER TREDJE PART (ART. 6 PUNKT 1 S. LIT. F GDPR)

Förutom fullföljandet av avtalet eller det preliminära avtalet, behandlar vi om det behövs dina personuppgifter för att skydda våra eller tredje parts legitima intressen, särskilt för följande syften:

 • reklam eller marknads- och opinionsundersökning, så länge du inte har invänt mot användningen av dina personuppgifter;
 • skicka nyhetsbrev med produktinformation, om samtycke föreligger;
 • hämta information och utbyta data med kreditbyråer;
 • vidareutveckling av tjänster och produkter samt befintliga system och processer;
 • utlämnande av personuppgifter som en del av en due diligence vid företagsförsäljningsförhandlingar;
 • för jämförelse med europeiska och internationella anti-terroristförteckningar, i den utsträckning detta går längre än de rättsliga skyldigheterna;
 • statistiska utvärderingar eller marknadsanalyser;
 • prestandamätning;
 • hävda rättsligt anspråk och försvar vid rättstvister som inte är direkt hänförliga till avtalsförhållandet;
 • begränsad lagring av data, om en radering inte är möjlig eller endast med oproportionerlig ansträngning på grund av den speciella typen av lagring;
 • byggnads- och anläggningssäkerhet (t.ex. genom åtkomstkontroll och videoövervakning), där detta går utöver den allmänna omsorgsplikten;
 • interna och externa undersökningar, säkerhetskontroller;
 • bevarande och upprätthållande av certifieringar av privat eller rättslig karaktär;
 • att säkerställa och utöva husrättigheter genom lämpliga åtgärder samt videoövervakning för att skydda våra kunder och medarbetare, samt att säkra bevis på brottslighet och dess förebyggande.

2.4 SYFTE FÖR ATT UPPFYLLA LAGSTADGADE KRAV (ART. 6 PUNKT 1 S. 1 LIT. C GDPR)

Liksom alla som är involverade i affärer är även vi föremål för en rad juridiska skyldigheter. Detta är främst juridiska krav (t.ex. handels- och skattelagstiftning) och företagsrelaterade föreskrifter, men även om det behövs reglerande krav eller andra myndighetskrav. Behandlingssyftet kan omfatta identitets- och åldersverifiering, förebyggande av bedrägerier och penningtvätt, förebyggande, bekämpning och utredning av terroristfinansiering och förmögenhetsrelaterade brott, jämförelse med europeiska och internationella terroristlistor, efterlevnad av skattelagstiftningsrelaterade kontroll- och rapporteringsskyldigheter samt arkivering av uppgifter för dataskydds- och datasäkerhetsändamål samt revisioner utförda av skatteverket och andra myndighetsorgan. Vidare kan upplysningar om personuppgifter i samband med administrativa/rättsliga åtgärder krävas för att samla bevis, åtala eller verkställa civilrättsliga krav.

3. DATAKATEGORIER SOM BEHANDLAS AV OSS, SAMT DATA SOM VI INTE FÅR DIREKT FRÅN DIG, OCH DESS URSPRUNG

I den mån det är nödvändigt för tillhandahållandet av våra tjänster behandlar vi alla personuppgifter som kan ha mottagits från andra företag eller andra tredje parter (t.ex. kreditbyråer, adressutgivare). Vi behandlar också personuppgifter, som vi legitimt har hämtat, erhållit eller förvärvat från allmänt tillgängliga källor (t.ex. telefonkataloger, handels- och föreningsregister, registreringsregister, skuldförteckningar, markregister, press, internet och andra medier) och har rätt att behandla.
Relevanta personrelaterade datakategorier kan specifikt vara:

 • personuppgifter (namn, födelsedatum, födelseort, nationalitet, civilstånd, yrke/bransch och liknande data),
 • kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer och liknande data),
 • adressuppgifter (registreringsuppgifter och liknande data),
 • betalnings-/täckningsbekräftelse för bank- och kreditkort,
 • information om din ekonomiska situation (kredituppgifter inklusive poäng, dvs data för att bedöma den ekonomiska risken),
 • kundhistorik,
 • datauppgifter om din användning av den telemedia vi erbjuder (till exempel tidpunkten du besöker våra webbplatser, appar eller nyhetsbrev, klickade sidor/länkar från oss resp. inlägg och liknande data),
 • meta-/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser),

4. MOTTAGARE ELLER MOTTAGARKATEGORIER AV DINA PERSONUPPGIFTER

Inom vårt företag får de interna organen resp. organisationsenheterna tillgång till de av dina uppgifter som de behöver för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter eller för behandlingen och genomförandet av våra legitima intressen. 
En överföring av dina personuppgifter till externa organ sker uteslutande

 • i samband med genomförandet av avtalet (i synnerhet dotterbolag och underleverantörer, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla avtalet);
 • i syfte att uppfylla lagkrav enligt vilka vi är skyldiga att tillhandahålla, anmäla eller offentliggöra uppgifter eller om uppgifterna är av allmänt intresse (se punkt 2.4);
 • om externa tjänsteleverantörer behandlar data på vår vägnar som processor eller uppdragsgivare (t.ex. externa datacentraler, support/underhåll av EDP-/IT-applikationer, arkivering, dokumentbehandling, callcenter-tjänster, efterlevnadstjänster, controlling, datascreening för anti-penningtvättssyften, datavalidering resp. -plausibilitetskontroll, dataförstörelse, inköp/upphandling, kundadministration, brevbutiker, marknadsföring, medieteknik, research, riskkontroll, fakturering, telefoni, webbplatshantering, revisionstjänster, kreditinstitut, tryckerier eller företag som utför dataradering, speditörstjänster, logistik);
 • på grund av vårt legitima intresse eller det legitima intresset hos tredje part i samband med de syften som anges under punkt 2.2 (t.ex. till myndigheter, kreditbyråer, inkassobyråer, advokater, domstolar, bedömare, koncernföretag och tillhörande kommittéer samt tillsynsorgan);
 • om du har gett oss samtycke till överföring till tredje part.

Dessutom delar vi inte dina uppgifter med tredje part. I den utsträckning som vi beställer tjänsteleverantörer inom ramen för behandlingen av beställningen kommer dina uppgifter att vara föremål för samma säkerhetsstandarder som hos oss. I andra fall får mottagarna endast använda uppgifterna för de ändamål för vilka de överfördes till dem.

5. LAGRINGSTID FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar och lagrar dina data under vår affärsrelation. Detta inkluderar också inledandet av ett avtal (föravtalsligt rättsligt förhållande) och genomförandet av ett avtal.

Dessutom åligger oss olika lagrings- och dokumentationsskyldigheter, bland annat från den tyska handelsbalken (HGB) och skattelagstiftningen (AO). De tidsfrister för lagring och dokumentation som anges där uppgår till tio år efter utgången av affärsförhållandet resp. avtalsförhållandet.

Vidare kan särskilda lagkrav kräva en längre lagringsperiod, t.ex. bevarande av bevis inom ramen för lagstiftade stadgar om preskriptionstider. Enligt §§ 195 ff. i tyska civillagen (BGB) är preskriptionstiden tre år; men preskriptionstider på upp till 30 år kan också tillämpas.

Om uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla avtalsenliga eller juridiska skyldigheter och rättigheter tas de regelbundet bort, såvida inte deras tillfälliga behandling är nödvändig för att uppfylla de syften som anges i avsnitt 2.2 på grund av ett övervägande legitimt intresse. Med ett sådant övertygande legitimt intresse avses t.ex. även om en borttagning på grund av lagrets speciella karaktär inte är möjlig eller endast är möjlig med oproportionerlig ansträngning och en behandling för andra ändamål med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder utesluts.

6. BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER I ETT TREDJE LAND ELLER GENOM EN INTERNATIONELL ORGANISATION

En överföring av personuppgifter till parter i länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EWR), så kallade tredje länder, om det är nödvändigt för genomförandet av en beställning eller ett avtal av eller med dig, om det krävs enligt lag (t.ex. skatterapporteringsskyldigheter) eller om du har gett oss samtycke.

Behandlingen av dina uppgifter i ett tredjeland kan också ske i samband med att tjänsteleverantörer deltar i behandlingen av beställningen. Om inte EU-kommissionen har beslutat om en lämplig skyddsnivå för det aktuella landet, säkerställer vi att rättigheterna och friheterna skyddas och garanteras på ett tillfredsställande sätt enligt EU-dataskyddsförordningen. Relaterad detaljerad information finns tillgänglig på begäran.

Information om lämpliga eller rimliga garantier och om möjligheten att erhålla en kopia från dig, kan på begäran fås av vår Dataskyddsansvarige.

7. DINA DATASKYDDSRÄTTIGHETER / RÄTTIGHETER SOM BERÖRD PERSON

Under vissa omständigheter kan du hävda följande dataskyddsrättigheter avseende personuppgifter gentemot oss:

7.1    Enligt Art. 7 Punkt 3 GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke till oss. Som ett resultat av det får vi då inte längre fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden.

7.2    Enligt Art. 15 GDPR har du rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss (om nödvändigt med begräsningar enligt § 34 BDSG).

7.3    På din begäran kommer vi att korrigera eller komplettera informationen om dig enligt Art. 16 GDPR, om de är felaktiga eller ej relevanta.

7.4    Om du önskar detta, kommer vi att radera dina uppgifter enligt principerna i Art. 17 GDPR, om andra lagstiftade regler (till exempel lagstadgade skyldigheter eller begränsningar enligt § 35 BDSG) eller ett övervägande intresse från vår sida (till exempel för att försvara våra rättigheter och påståenden) inte utesluter detta.

7.5    Med hänsyn till de krav som görs gällande i artikel 18 GDPR kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.

7.6    Du har också rätt att få dina personuppgifter enligt villkoren i artikel 20 GDPR i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att överföra dem till en tredje part.

7.7    Dessutom kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, enligt artikel 21 GDPR. Som en följd av detta kommer vi då att sluta behandla dina personuppgifter. Denna rätt till invändning gäller emellertid endast vid mycket speciella omständigheter i din personliga situation, varigenom vårt företags rättigheter kan strida mot din rätt till invändning.

7.8    Dessutom har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter när som helst med avseende på oss med framtida effekt.

7.9    Du har också rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet för dataskydd (Art. 77 GDPR). Vi rekommenderar dock att du först lämnar in ett klagomål till vår Dataskyddsansvarige.

Dina önskemål om utövande av dina rättigheter ska om möjligt adresseras skriftligen till adressen ovan eller direkt till vår Dataskyddsansvarige.

8. OMFATTNINGEN AV DINA SKYLDIGHETER ATT TILLHANDAHÅLLA OSS DINA UPPGIFTER

Allt du behöver göra är att tillhandahålla den information som är nödvändig för att ingå ett affärsförhållande eller föravtalsligt förhållande eller för vars insamling vi är lagligt förpliktade. Utan dessa uppgifter kommer vi i allmänhet inte att kunna ingå eller genomföra avtalet. Detta kan också gälla för personuppgifter som krävs senare i affärsrelationen. Om vi också begär personuppgifter från dig, kommer du att specifikt informeras om att informationen lämnas frivilligt.

INFORMATION OM DIN RÄTT TILL INVÄNDNING ART. 21 GDPR

 1. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter, enligt Art. 6 Punkt 1 S. 1 lit. f GDPR (Databehandling baserad på intresseavvägning) eller Art. 6 Punkt 1 S. 1 lit. e GDPR (Databehandling i allmänhetens intresse), om det finns skäl till detta på grund av din speciella situation. Detta gäller även för en profilering baserad på denna bestämmelse i den mening som avses i Art. 4 Nr. 4 GDPR.

  Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan fastställa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

 2. Om det behövs behandlar vi även dina personuppgifter för direktreklam. Om du inte vill få reklam, har du rätt att när som helst invända mot detta. Det gäller även för profilering, i den utsträckning det är förknippat med sådan direktreklam. Vi kommer då att beakta denna invändning för framtiden.

  Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring om du motsätter dig databehandling för detta syfte. Din invändning mot detta kan göras utan något specifikt formulär och ska skickas till: Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH

  ER Secure GmbH
  Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
  Am Lautenstein
  D-63654 Büdingen
  E-post: datenschutz@roder.com

  Vår Integritetspolicy och dataskyddsinformation avseende vår databehandling enligt Art. 13, 14 und 21 GDPR kan ändras från tid till annan. Alla ändringar kommer att publiceras på denna webbplats.

 

DEL 2

INTEGRITETSPOLICY FÖR VÅR WEBBPLATS

§ 1 Allmän information

Dina personuppgifter (t.ex. titel, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) behandlas av oss endast enligt bestämmelserna i den tyska dataskyddslagen och dataskyddslagarna i Europeiska unionen (EU). Föreskrifterna nedan informerar dig om, utöver behandlingssyfte, mottagarna, rättsliga grunder och lagringsperioder, även dina rättigheter och den som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy gäller endast för våra webbplatser. Om du dirigeras via länkar på våra sidor till andra sidor hänvisar vi till dessa sidor om hur var och en använder dina personuppgifter.

§ 2 Inhämtning av kontaktuppgifter

(1) Behandlingssyfte
Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss via e-post, kontaktformulär etc, för att besvara och hantera dina förfrågningar. Du behöver inte uppge dina personuppgifter för oss. Dock kan vi inte utan tillgång till din e-postadress svara dig via e-post.
(2) Rättsliga grunder
(a) Om du har samtyckt till behandling av dina uppgifter är Ar.t 6 Par. 1a) DSGVO den rättsliga grunden för denna behandling.
(b) Om vi måste behandla dina uppgifter för genomförandet av åtgärder som föregår ett avtal är Art. 6 Par. 1a) DSGVO den rättsliga grunden för denna bearbetning.
(c) I alla andra fall (speciellt när man använder ett kontaktformulär), är Art. 6 Par. 1f) DSGVO den rättsliga grunden.
RÄTT TILL INVÄNDNING: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter på grundval av Art. 6 Par. 1 f) DSGVO och som inte tjänar som direktreklam av skäl som följer av din situation.
När det gäller direktreklam kan du när som helst invända mot betarbetning av personuppgifter utan att ange skäl.
(3) Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse vid bearbetningen är att kommunicera med dig på ett snabbt sätt och svara på dina frågor på ett kostnadseffektivt sätt. Om du meddelar oss din adress förbehåller vi oss rätten att använda den för direktreklam via post. Du kan öka dataskyddet genom en sparsam användning av personuppgifter (t.ex. genom användning av pseudonym).
(4) Kategorier av mottagare
Webbhotellsleverantör, transportföretag vid direktreklam
(5) Lagringsperiod
Dina personuppgifter raderas om det visar sig att din förfrågan eller sakförhållandet är fullständigt klarlagt.
Om det dock kommer till ett avtal lagras de data som krävs för de föreskrivna perioderna enligt Handels- och Skattelagen, vilket vanligtvis betyder tio år (jfr Par. 257 HGB, Par. 147 AO).
(6) Rätten att återkalla
Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst när det gäller bearbetning baserat på ditt samtycke.

§ 3 Webbanalys med Google Analytics

(1) Behandlingssyfte
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och möjliggör analys av din användning av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förkortas din IP-adress av Google inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en server av Google i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att kunna göra rapporter som sammanställer aktiviteten på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsen och Internetanvändning gentemot webbplatsoperatören.
(2) Rättslig grund
Rättslig grund för denna behandling är Art. 6 Par. 1 f) DSGVO.
(3) Berättigat intresse
Vårt berättigade intresse är den statistiska analysen av användarnas beteende för optimering och marknadsföring. För att skydda dina personuppgifter använder denna webbsida Google Analytics med tillägget ”anonymizeIP()”, så att IP-adresser enbart hanteras förkortade för att utesluta möjligheten till direkt personspårbarhet.
(4) Kategorier av mottagare
Google, partnerföretag
(5) Överföring till tredje land
Google LLC är certifierad för amerikanska Data Protection Europakonventionen ”Privacy Shield” baserad i USA, vilket garanterar överensstämmelse med EU:s dataskydd.
(6) Lagringsperiod
Obegränsad
(7) RÄTT TILL INVÄNDNINGAR
Du kan förhindra lagring av cookies genom att justera din webbläsare; Vi påpekar emellertid att du i sådant fall inte helt kommer att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att data genereras av cookien och som avser din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) på Google, samt behandling av dessa data av Google, genom att du under följande länk laddar ner och installerar en browser plug-in:
optout

Du kan även förhindra insamlingen genom en optout cookie. Om du vill förhindra framtida insamlande av dina data när du besöker denna webbplats, vänligen klicka här:

Inaktivera Google Analytics / Aktivera Google Analytics

Google Sekretesspolicy & Användarvillkor

 

§ 4 Information om cookies

(1) Behandlingssyfte
Tekniskt nödvändiga cookies används på denna webbplats. Det är små textfiler som inte lagras permanent av din webbläsare på din dator och de tjänar endast funktionen på webbsidan. Andra cookies lagras permanent och känns igen av din webbläsare när du besöker sidan nästa gång för att öka användarvänligheten av webbplatsen.
(2) Rättsliga grunder
Rättsliga grunden för behandlingen är Art. 6 Par. 1a) DSGVO.
Du har uttryckligen gjort följande samtycke till användningen av cookies på vår webbplats:
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga service. Med hjälp av våra tjänster godkänner du användningen av cookies.
(3) Lagringsperiod
De tekniskt nödvändiga cookies raderas normalt när webbläsaren stängs. Beständiga cookies har olika hållbarhet från några minuter upp till flera år.
(4) Rätt till invändning
Om du inte vill att dessa cookies installeras kan du inaktivera godkännandet av cookies i din webbläsare. Detta kan dock resultera i en funktionell begränsning av vår webbsida.
Ditt samtycke till långvarig lagring kan du återkalla genom att du tar bort sparade cookies i din webbläsare.

§ 5 Nyhetsbrev

(1) Behandlingssyfte
Genom att registrera dig för nyhetsbrev används din e-postadress i reklamsyfte, d.v.s. inom ramen för nyhetsbrevet informerar vi dig framför allt om produkter ur vårt sortiment. För statistiska ändamål kan vi utvärdera vilka länkar i nyhetsbrevet som klickas. Vilken person som har klickat kan vi inte se. Du har uttryckligen gett följande samtycke till användningen av cookies på vår webbplats separat eller genom beställningsprocessen: Fyll i fälten nedan och ange din e-postadress för att prenumerera på ett eller flera av våra nyhetsbrev. Vi skickar därefter ett meddelande till din anslutna e-post som bekräftar din registrering. För att förhindra missbruk skickar vi det/de abonnerade nyhetsbrevet(n) endast efter du har bekräftat vårt e-postmeddelande.
(2) Rättslig grund
Rättslig grund för denna behandling är Art. 6 Par. 1 a) DSGVO.
(3) Kategorier av mottagare
Eventuella leverantörer av nyhetsbrev
(4) Lagringsperiod
Din e-postadress lagras för utskick av nyhetsbrev endast under den tid du är anmäld till det.
(5) Rätt till invändning
Du kan återkalla ditt medgivande när som helst med verkan för framtiden. Om du inte längre vill få nyhetsbrevet så kan du avsluta prenumerationen enligt följande: på unsubscribe-länken i nyhetsbrevet.

§ 6 Den berörda personens rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas är du berörd person enligt Dataskyddsförordningen och du har följande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige:

1. Rätt till information

Du kan av den personuppgiftsansvarige begära en bekräftelse huruvida personuppgifter som berör dig kommer att behandlas av oss.

Om behandling av personuppgifter förekommer kan du begära följande information av den personuppgiftsansvarige:

(1) de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;

(2) kategorierna av personuppgifter som behandlas;

(3) mottagare resp. kategorier av mottagare som får tillgång till de personuppgifter du har lämnat eller kommer att lämna

(4) den planerade varaktigheten av lagringen av dina personuppgifter eller, om specifik information inte är möjlig, kriterier för fastställandet av varaktigheten av lagring;

(5) förekomsten av en rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter, en rätt att begränsa den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifterna eller en invändning mot denna bearbetning;

(6) förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;

(7) all tillgänglig information om datas ursprung, om personuppgifterna inte har samlats in från berörd person.

(8) förekomsten av ett automatiserat beslut inklusive profilering i enlighet med artikel 22 paragraf 1 och 4 i Dataskyddsförordningen och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken, liksom omfattningen och den önskade effekten av en sådan behandling för den berörda personen.

Du har rätt att bestämma om dina personuppgifter får föras över till ett tredjeland eller en internationell organisation. I detta sammanhang kan du kräva att få information om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 i Dataskyddsförordningen i samband med översändelsen.

2. Rätten till rättelse

Du har rätt till rättelse och/eller tillägg gentemot den personuppgiftsansvarige, såvida dina bearbetade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Ansvarig måste omedelbart genomföra rättelsen.

3. Rätt att begränsa behandlingen

Du kan be om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter på följande villkor:

(1) om du förnekar riktigheten i dina personuppgifter under en tid som ger den registeransvarige möjlighet att kontrollera riktigheten i personuppgifterna.

(2) behandlingen är olaglig och du avvisar radering av personuppgifter och kräver istället begränsningar av användningen av personuppgifterna;

(3) den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålet, men du dock behöver dem för vid fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, eller

(4) om du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21, avsnitt 1 i Dataskyddsförordningen och det ännu inte är fastställt om den personuppgiftsansvariges legitima skäl överväger dina skäl.

Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kan dessa data – bortseende från deras lagring – endast med samtycke eller vid fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller för skäl av viktigt allmänt intresse i unionen eller en medlemsstat.

Om begränsningen av behandlingen begränsas till ovanstående krav kommer du att underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen lyfts.

4. Rätt till radering

a) Rätt till radering

Du kan kräva av den personuppgiftsansvarige att denne omedelbart raderar dina personuppgifter och den personuppgiftsansvarige är därtill förpliktigad att omedelbart radera dessa data om en av följande situationer inträffar:

(1) De personuppgifter som rör dig inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats på annat sätt.

(2) Den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen.

(3) Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 eller artikel 9 avsnitt 2 i Dataskyddsförordningen och det saknas berättigade skäl för behandlingen.

(4) Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt.

(5) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

(6) Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i Dataskyddsförordningen.

b) Information till tredje part

Om den anvarige har offentliggjort dina personuppgifter och är enligt artikel 17 punkt 1 i Dataskyddsförordningen förpliktigad att radera dem så skall den vidta lämpliga åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för genomförande tekniskt sätt att informera personerna som ansvarar för behandlingen av personuppgifter, att personen i fråga har av dem krävt att ta bort alla länkar till dessa personuppgifter eller av kopior eller repliker av dessa personuppgifter.

c) Undantag

Rätten att radera existerar inte, såvida behandling krävs för

(1) att utöva rätten till yttrandefrihet och information;

(2) För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

(3) För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h och i artikel 9.3 i Dataskyddsförordningen

(4) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i Dataskyddsförordningen i den utsträckning som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen.

(5) För att kunna fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

5. Rätt att informeras

Om du har hävdat rätten till rättelse, radering eller inskränkning av behandling till den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att meddela alla mottagare som har fått tillgång till dina personuppgifter om rättelse eller borttagning av data eller begränsning av behandling, utom när detta visar sig vara omöjligt eller inbegripa en oproportionerlig ansträngning.

Du har rätt att få information om dess mottagare av den personuppgiftsansvarige.

6. Rätt till dataportobilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter, som du har distribuerat till den personuppgiftsansvarige, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra uppgifterna till en annan ansvarig utan att hindras av den personuppgiftsansvarige som har samlat in personuppgifterna, såvida

(1) Behandlingen av samtycke baseras på artikel 6 avsnitt 1 i Dataskyddsförordningen eller artikel 9 punkt 2 a i Dataskyddsförordningen eller ett avtal enligt artikel 6 avsnitt 1 b i Dataskyddsförordningen och

(2) bearbetning sker genom automatiserade procedurer.

Vid utövandet av denna rätt har du även rätt att få en garanti att dina personuppgifter levereras till en andra ansvarig omedelbart av den personuppgiftsansvarige så långt detta är tekniskt möjligt. Friheter och rättigheter får därigenom inte försämras.

Lagen om dataöverföring gäller inte behandling av personuppgifter som krävs för utförandet av en uppgift, som är i allmänhetens intresse eller i myndighetsutövning ålagts den personuppgiftsansvarige.

7. Rätt att göra invändningar

Du har rätt, av skäl som följer av din situation, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, som följer på grundval av artikel 6 par. 1 e eller f i Dataskyddsförordningen; Detta gäller även profilering grundad på dessa bestämmelser.

Ansvarig bearbetar inte längre dina personuppgifter, såvida inte denne kan påvisa tvingande skydd som ett skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller då bearbetning används vid fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om dina personuppgifter behandlas för att driva direktreklam, har du rätt att när som helst vägra behandlingen av dina personuppgifter i sådant reklamsyfte; Detta gäller även för profilering, i den mån den står i direkt förbindelse med sådan direktmarknadsföring.

Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring, behandlas inte dina personuppgifter längre för dessa ändamål.

Du har möjlighet att utöva din rätt till invändning genom automatiserade procedurer i samband med användningen av tjänster i informationssamhället - oaktat direktiv 2002/58/EG-, i vilka tekniska specifikationer används.

8. Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt när som helst återkalla ditt dataskyddsrättsliga samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

9. Automatiserat beslut i enskilda fall, inbegripet profilering

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för ett beslut, vilket kan inbegripa en åtgärd, med bedömning av personliga aspekter rörande honom eller henne, vilket enbart grundas på automatiserad behandling och medför rättsverkan för honom eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne,

Detta gäller inte om beslutet

(1) krävs för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och den personuppgiftsansvarige,

(2) tillåts enligt unionsrätten eller en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen, eller

(3) om du uttryckligen ger ditt medgivande.

Dessa beslut får dock inte baseras på speciella kategorier av personuppgifter enligt artikel 9 paragraf 4 i Dataskyddsförordningen, om inte artikel 9 punkt 2 a eller g skall övervägas och lämplig åtgärder för skydd av rättigheter och friheter, samt dina intressen.

I fall som avses i punkt 1 och 3 ska den personuppgiftsansvarige genomföra lämpliga åtgärder för att säkerställa den registrerades rättigheter, friheter och rättsliga intressen, åtminstone rätten till personlig kontakt med den personuppgiftsansvarige för att kunna utrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

10. Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga överklagande har du rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen.

Tillsynsmyndigheten, till vilken klagomålet lämnades in, informerar den som har lämnat in klagomålet om tillståndet och resultatet av klagomålet inbegripet möjligheten till rättslig prövning i enlighet med artikel 78 i Dataskyddsförordningen.

 

Ansvarig för databehandling:
Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein
Büdingen
Telefon: 06049 / 7000
info@roder.com

 

Kontaktuppgifter till vårt personuppgiftsombud:
ER Secure GmbH
Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein
D-63654 Büdingen
datenschutz@roder.com